Činnosť technika požiarnej ochrany

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Komplexné poradenstvo pri zabezpečovaní požiarnej ochrany 
preventívna protipožiarna prehliadka, Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
školenie osôb zabezpeČujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom Čase
odborná príprava Členov protipoŽiarnych hliadok
vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi
ORGANIZÁCIA CVIČNÉHO POŽIARNEHO POPLACHU
Komunikácia so štátnym požiarnym dozorom