Komplexné služby v oblasti BOZP a PO

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

Bezpečnostnotechnická
služba - BTS

Poradenské služby pri zaisťovaní
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Výchova a vzdelávanie
zamestnancov
školenia BOZP

Vstupné, opakované a ďalšie typy
oboznamovania zamestnancov

Dokumentácia BOZP

Vypracovanie, vedenie, aktualizácia
dokumentácie BOZP

Požiarna ochrana - PO

Technik požiarnej ochrany

Školenia, dokumentácia ...

Špecialista požiarnej
ochrany

Projekty požiarnej ochrany

Hasiace prístroje

Kontrola a predaj hasiacich prístrojov


Nulová úrazovosť je stav, ktorý by chcel dosiahnuť každý zamestnávateľ  v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Aby zaistil v čo najväčšej možnej miere ochranu života a zdravia svojich zamestnancov, zamestnávateľ musí vykonať množstvo povinností, ktoré mu ukladá legislatíva, či už v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo v oblasti požiarnej ochrany.

Nie je však vždy  jednoduché sa v takomto množstve úloh orientovať.
Som tu, aby som Vám svojimi vedomosťami a získanými skúsenosťami s realizáciou týchto povinností pomohla a predstavu o nulovej úrazovosti tak čo najviac priblížila k skutočnosti.