Bezpečnostnotechnická služba - BTS

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 
poradenské služby pri zaisťovaní BOZP
SPracovanie kompletnej dokumentácie bozp
posúdenie rizika
Oboznamovanie zamestnancov 
DOHĽAD NAD TERMÍNOM OBOZNAMOVANÍ
kontrolná ČinnosŤ, identifikáciA nedostatkov, návrh opatrení
ŠETRENIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV, OZNÁMENIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM
kontrola požitia alkoholu na pracoviskách
ZASTUPOVANIE PRED ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY
ďalšie SLŽBY podľa individuálnych požiadaviek klienta