Činnosť špecialistu požiarnej ochrany

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Projekty protipožiarnej bezpečnosti:
- novostavby, zmeny stavieb
-  v rámci celej SR 
- pre všetky typy stavieb: výrobné, nevýrobné, sklady, stavby na bývanie a ubytovanie, poľnohospodárske stavby 
- v rámci územného a stavebného konania

Cena je stanovená individuálne podľa náročnosti projektu.

Na vypracovanie projektu je potrebné doložiť:
- pôdorysy jednotlivých podlaží v mierke, s legendou a plochou (m2)
- rez stavby
- situáciu stavby so zakreslením umiestnenia hydrantov (nadzemné, podzemné) s presnou vzdialenosťou v  metroch
- technickú správu - opis materiálov, ktoré budú použité na stavbe